SlimDX Documentation
Negate Method (matrix)
NamespacesSlimDXMatrixNegate(Matrix)
Negates a matrix.
Declaration Syntax
C#
public static Matrix Negate(
	Matrix matrix
)
Parameters
matrix (Matrix)
The matrix to be negated.
Return Value
The negated matrix.

Assembly: SlimDX (Module: SlimDX) Version: 2.0.11.43